Vad kostar det?

Arvode och fakturering

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri inledande bedömning av ert ärende via e-post. Maila till: info@aaflaw.se.

Som privatperson har man oftast genom sin hemförsäkring rätt till rättsskydd. Vårt arvode till privatpersoner följer rättshjälpstaxan i de ärenden där rättsskydd och rättshjälp tillämpas.

Om man inte har försäkring finns möjlighet att ansöka om statlig rättshjälp. Företag har också möjlighet att söka rättsskydd genom sina försäkringar.

Den som förlorar tvisten skall som huvdregel stå för motpartens rättegångskostnader.

Vid en tvist täcks oftast större delen av kostnaden genom rättsskyddsförsäkring, eller i vissa fall genom den statliga rättshjälpen.

Vid vissa försäkringsärenden har man som försäkringstagare rätt att få hela ombudskostnaden ersatt.

Vi hjälper er ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Vi kan också ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Vi kan i klart avgränsade ärenden erbjuda fast pris till privatpersoner. För företag har vi flera olika prismodeller att tillämpa.

Om inget annat överenskommes så fakturerar vi a conto månadsvis med slutfakturering då ärendet avslutas. Alla utlägg faktureras med faktiskt belopp.

För ett första möte med inledande konsultation på plats betalar ni bara 1500 kr ink. moms.

Mer om rättsskydd

Rättsskydd ingår i hemförsäkringar och företagares verksamhetsförsäkringar. Rättsskyddet till privatpersoner ersätter kostnader till att belopp per timme. Beloppet som bestäms årligen av staten är för år 2023, 1 845 kronor per timme ink. moms.

Rättsskyddet kan användas då försäkringstagaren hamnat i en tvist som kan prövas i domstol. Rättsskyddet används till att ersätta kostnader för arvode till eget ombud, utgifter för utrednings- och bevismaterial samt motpartens rättegångskostnader om försäkingstagaren förlorar processen.

Enligt försäkringsbolagens villkor begränsas ersättningen till ett visst belopp vanligen 250 000 – 350 000 kr. Självrisken betalar försäkringstagaren själv och den är vanligen 20-25 % av de totala kostnaderna.

När kan rättsskydd användas?
 

Rättsskyddet kan användas då en tvist har uppkommit.

Definitionen av en tvist är att en part har framställt ett krav på någon anna och kravet bestrids av motparten.

För att kunna nyttja rättsskyddet måste tvisten handla om något med ett med ekonomiskt värde över ett halvt prisbasbelopp eller gälla t.ex. vårdnaden om barn och liknande.

Villkoren för att använda rättsskyddet kan också skilja sig mellan olika försäkringsbolag. 

Ett vanlig villkor är att försäkringstagaren måste innehaft försäkring under två års tid utan avbrott innan tvisten. Rättsskyddsförsäkringen behöver dock inte ha varit i samma försäkringsbolag.

 

Vilka kostnader ersätts inte av rättsskyddet?

Rättsskyddet ersätter inte förlorad arbetsinkomst eller resor till och från domstolen.

Rättsskyddet kan inte heller användas till att betala det som tvisten handlar om. 

Mer om rättshjälp

 

Rättshjälp är en statlig förmån för Personer med mindre ekonomiska förutsättningar och som saknar eller inte kan använda sin rättsskyddsförsäkring.

För att kunna få rättshjälp måste man först träffa en jurist eller advokat för inledande rådgivning. 

Trafikskada och andra försäkringsfall

Ersättning för ombudskostnader kan också lämnas av trafikförsäkring, hemförsäkring, olycks- eller sjukförsäkring. En bedömning för göras från fall till fall, detta hjälper vi er med.

Det vanliga vid reglering av ersättning för trafikskada är att försäkringsbolaget betalar hela ombudskostnaden.

Leave a Reply: