Skadestånd

logga

Skadestånd

Skadeståndsrätten är ett omfattande rättsområde. Du är i regel berättigad till skadestånd om någon genom sitt eget vållande eller försumlighet har skadat dig eller din egendom. Den svenska skadeståndsrätten korrelerar med möjligheten till ersättning genom försäkring. Det är därför ofta bättre att tala om en ersättningsrätt än ren skadeståndsrätt. 

Det finns olika situationer där skadestånd kan bli aktuellt:

  1. Personskada: Om någon lider fysisk eller psykisk skada på grund av någon annans vållande, kan den skadelidande ha rätt till skadestånd för medicinska kostnader, smärta och lidande, förlorad arbetsinkomst och andra relaterade kostnader.

  2. Sakskada: Om någon förstör eller skadar en annans egendom, kan den ansvariga bli skyldig att betala för att reparera eller ersätta den skadade egendomen.

  3. Förmögenhetsförlust: Om någon genom vållande orsakar ekonomisk förlust för en annan person, som exempelvis genom kontraktsbrott eller felaktig rådgivning, kan skadestånd krävas för att täcka den förlorade ekonomin.

  4. Kränkning: Ersättning för kränkning kan utgå om någon kränker en annans rättigheter, t.ex. genom att  utsätta någon för brott. Skadestånd kan då utdömas som en kompensation för den drabbade partens lidande.

Skadeståndets storlek kan variera beroende på olika faktorer, inklusive graden av skada, typen av skada, ekonomiska förluster och ibland även avsikten eller försummelsen bakom handlingen som orsakade skadan. I många fall kan parterna nå en överenskommelse om skadeståndets belopp utan att gå till domstol, medan i andra fall kan det krävas en rättslig process för att fastställa lämplig kompensation.

I vissa fall finns också en strikt skadeståndsskyldighet då inget vållande behöver ha förekommit. Skadeståndsskyldighet kan därför uppstå oavsett om grunden för skadan är ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. 

Ofta har du rätt till ersättning ur din egen försäkring eller så har den som orsakat dig skada en ansvarsförsäkring som kan täcka din skada. Ofta påverkar försäkringsersättningen möjligheten till att också få skadestånd.

Möjligheterna till ersättning finns i flera olika lagar eller i avtal mellan olika parter.

Privatpersoner har i nästan alla fall rätt till ekonomiskt stöd i sin försäkring för att driva ersättningstvister. Vi undersöker alltid den saken åt er.

Vi ger råd och biträde i ersättningstvister med privatpersoner, företag, försäkringsbolag och försäkringskassan m.m.