Allmänna villkor

Allmänna villkor Aagesson & Flodin AB org. nr. 559148-5924,  senast uppdaterad 2021-05-20 click here for english version

1. ALLMÄNT
Med Klient aves den uppdragsgivare som lämnar ett uppdrag till Byrån. Med Byrån avses Aagesson & Flodin AB. Alla uppdragsavtal ingås mellan Klienten och Byrån, inte med dess anställda.

2. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Om inte annat avtalats skriftligen är dessa villkor tillämpliga på samtliga mellanhavanden mellan Klienten och Byrån. Klienten anses acceptera dessa villkor vid anlitandet av Byrån.

3. UPPDRAGSAVTALET
Klienten anlitar Byrån genom muntlig eller skriftlig förfrågan om rådgivning eller andra tjänster. Uppdragsavtalet gäller normalt sett tillsvidare. Klienten är medveten om att Byrån i de flesta fall måste erhålla en fullmakt för att kunna utföra sitt uppdrag.

4. INFORMATION FRÅN KLIENTEN
Klienten skall lämna Byrån all information han/hon har i ärendet/uppdraget. Klienten skall på Byråns begäran dessutom tillhandahålla all information och dokumentation som Byrån bedömer som nödvändig för uppdragets utförande. Klienten ansvarar för lämnad information och dokumentation, när det gäller dess riktighet, fullständighet och tillförlitlighet. Detta omfattar även information och dokumentation lämnad av tredje man, om inte uppdraget uttryckligen anger att Byrån har att inhämta och svara därför. På klientens begäran skall överlämnad dokumentation återlämnas till denne. Byrån har emellertid rätt att behålla kopior härav i ärendeakten.
För det fall att extra arvoden och/eller andra kostnader uppstår på grund av Klientens underlåtenhet att tillhandahålla efterfrågad information och/eller dokumentation, skall Klienten stå för samtliga sådana kostnader.

5. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Byrån avgör av vem och hur ett uppdrag skall utföras. Klienten har rätt att blanda in tredje man i uppdragets utförande endast då Byrån godkänt detta. Extern konsult eller annan jurist anlitas inte av Byrån för klientens räkning. Byrån skall inhämta Klientens godkännande innan han/hon utför åtgärder som ligger utanför uppdragets omfattning, såvida det inte av uppdragets kända syfte och ändamål framstår som nödvändigt att utföra även denna åtgärd, eller fara i dröjsmål föreligger. Byråns rådgivning är alltid anpassad till de specifika förutsättningar som föreligger i det aktuella uppdraget, den information som klienten har lämnat samt för var tid gällande lagstiftning. Klienten skall därför inte förlita sig på givet råd i annat än i det ärende som omfattas av uppdraget. Adovaktsamfundets etiska regler är vägledande för uppdragets utförande.

6. ERBJUDANDEN OCH RABATTER

Erbjudanden och rabatterade priser gäller var för sig och kan ej kombineras. För det fall klienten kan nyttja rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp gäller erbjuden rabatt endast på den del av arvodet som skall betalas av klienten själv.

7. INTERNETKOMMUNIKATION
Byrån kommunicerar med Klienten och övriga inblandade i ärendet på olika sätt, däribland över internet. Kommunikation över internet kan innebära viss säkerhetsrisk. Byrån ansvarar ej för de risker kommunikation över internet medför. Om Klienten ej önskar att kommunikation skall ske över internet skall Klienten meddela Byrån detta.

8. SEKRETESS
Byrån utför uppdraget under iakttagande av sekretess Byrån skall ej yppa någon information om Klienten till tredje man utan klientens godkännande. Undantaget endast fall där lag eller tillämpliga etiska regler kräver att uppgifter lämnas. Information och dokumentation som för uppdragets utförande lämnats av Klienten får av Byrån användas endast i uppdragets sammanhang, undantaget fall där Byrån agerar för egen del, i tviste- eller brottmål eller disciplinära förfaranden.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Det immateriella rättigheterna till arbetsresultat, dokument och information som genererats i ett uppdrag tillhör Byrån. Byrån ansvarar inte för skada som kan uppkomma till följd av att av Byrån producerat material gör intrång i tredje man tillhörig immateriell rättighet.

10. MÖTE
Bokning av tid för möte med Byråns jurister sker skriftligen eller muntligen. Vill klienten avboka ett möte skall detta ske senast 24 timmar innan bokad mötestid. Sker ingen avbokning alls eller ej i rätt tid och utan godtagbart skäl så debiteras klienten en (1) timmas arvode.
Med godtagbart skäl avses att Klienten drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att Klienten inte rimligen kan genomföra mötet. Godtagbart skäl kan också vara att en annan händelse drabbar Klienten efter det att tid för möte har inbokats och om händelsen är av så ingripande karaktär för Klienten att det inte är rimligt att kräva att Klienten skall genomföra mötet. Klienten skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då tid för mötet bokades. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

11. ARVODE OCH DEBITERING
Byråns arvode skall vara skäligt. Arvodet anges exklusive mervärdeskatt och avgifter. Debitering sker för allt arbete i ärendet såsom telefonkontakter, e-postkontakter, myndighetskontakter, upprättande av dokument, genomgång av handlingar m.m. Debitering sker per varje påbörjad kvart. Utöver arvode tillkommer debitering för kostnader och utlägg. Utlägg och kostnader debiteras med faktiskt belopp. Fakturering av arvoden och utlägg sker i normalfallet a conto månatligen. Fakturering kan i vissa fall även ske i förskott. Slutfakturering sker alltid efter avslutat uppdrag. Vid löpande debitering skall Byrån, om Klienten begär det, sammanställa och kontinuerligt underrätta Klienten om nedlagt arbete i anledningen av ärendets handläggning.

12. BETALNING
Betalning Om annat betalningsvillkor inte avtalats skriftligen, skall betalning mot faktura erläggas inom tio (10) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen dock som lägst med 12%. Byrån har också rätt att debitera fakturaavgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader. Byrån har rätt att begära att Klienten ställer säkerhet eller att Klienten betalar a conto i förskott innan uppdraget påbörjas.
Klienten kan i vissa fall ha möjlighet att nyttja rättsskyddsförsäkring eller åtnjuta allmän rättshjälp. Trots detta kan klienten komma bli skyldig att erlägga betalning för arvode eller kostnader som inte täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp. När arvode eller kostnader täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp förekommer oftast en självrisk eller rättshjälpsavgift som Klienten skall betala direkt till Byrån.
När uppdraget avslutas är Klienten skyldig att på anmodan betala för samtligt arbete utfört i ärendet, oavsett orsaken till uppdragets avslutande.

13. UPPDRAGETS SLUTFÖRANDE
Uppdraget skall slutföras inom skälig tid eller avtalad tidsram, förutsatt att Klienten har tillhandahållit all efterfrågad och nödvändig information och dokumentation. För det fall Byrån finner det nödvändigt, med hänsyn till uppdragets karaktär och omfattning, skall tidsramen förlängas. Byrån har rätt att frånträda uppdraget annat om betalning ej sker i tid, oriktig information lämnas från klienten eller om förtroende ej kvarstår mellan juristen och klienten. Klienten har när som helst rätt att avsluta uppdraget.

14. REKLAMATION M.M.
Reklamation mot av Byrån utfört uppdrag skall ske endast inom trettio (30) dagar från det att fel eller brist upptäckts, dock senast inom nittio (90) dagar från det att Byrån utfört uppdraget eller en skiljbar del därav. Krav från Klienten som reklamerats på nu angivet sätt och inom rätt tid skall inte i något sammanhang frita Klienten från att utge betalning mot utställd faktura. Reklamation skall vara skriftlig och ange det fel eller den brist i uppdragets utförande som görs gällande mot Byrån.

15. ANSVAR M.M.
Byrån skall utföra uppdraget efter bästa förmåga med iakttagande av tillgänglig sakkunskap, metodkunskap samt upprätthålla en hög etisk standard. Byrån ansvarar dock inte för visst resultat av uppdraget.
Byrån ansvarar inte i något fall för oriktigheter eller skada beroende på felaktig eller bristande information eller dokumentation som lämnats av Klienten eller som inhämtats från publika källor. Byrån ansvarar inte heller för av tredje man lämnad information och rådgivning inom ramen för uppdraget. Därutöver ansvarar Byrån inte för skada som kan uppkomma genom att material producerat av Byrån används utom ramen för det enskilda uppdraget.
Byråns ansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar fakturerat arvode utom i de fall där skada uppkommer på grund av att Byrån uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktig rådgivning. Byråns ansvar begränsas vidare till vad som maximalt kan komma att utbetalas ur den av Byrån tecknade ansvarsförsäkringen. Information om ansvarsförsäkringen kan fås på begäran från Byrån.
Klienten skall hålla Byrån skadelös från krav från tredje man vad avser skada som uppstått på grund av att Klienten tillhandahållit Byrån felaktig eller otillräcklig information eller dokumentation. Klienten skall inte, utan Byråns skriftliga samtycke, för tredje man yppa information som lämnats i rapporter, promemorior, rekommendationer eller andra skriftliga eller muntliga råd från Byrån, liksom inte heller använda information eller dokumentation för andra ändamål eller situationer än sådana som omfattades av uppdraget till Byrån. Undantagna är dokument eller information som upprättats eller lämnats med sådant syfte. Byrån ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av att lagstiftning följs.

16. DATASKYDD (GDPR)

Byrån hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter Byrån behöver för att kunna tillhandahålla tjänster är i normalfallet; Namn, e-postadress, folkbokföringsadress, telefonnummer och personnummer. Byrån använder information enbart för att fullgöra Klientuppdraget. Byrån samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för att fullgöra Klientuppdraget. Den största delen av den behandling av personuppgifter som Byrån gör är baserat på avtal. När en Klient lämnar personuppgifter till Byrån som ett led i att få biträde eller rådgivning så ingås ett avtal om juridiskt biträde och rådgivning med Byrån. Byrån behandlar då dessa personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet. I annat fall baseras Byråns personuppgiftshantering på samtycke. Genom att kontakta Byrån och tillhandahålla personuppgifter samtycker Klienten till att Byrån behandlar tillhandahållna personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av Klientens kontakt. Klienten har alltid rätt att återkalla samtycke att behandla personuppgifter.

17. TILLÄMPLIG LAG & TVISTEFORUM
Svensk lag gäller för Byråns utförande av uppdraget. Tvist med anledning av eller med anknytning till uppdragets utförande skall avgöras av Göteborgs tingsrätt i första instans.

Allmänna villkor AA & F Juridisk Byrå Handelsbolag org. nr. 969756-1380,  senast uppdaterad 2018-04-26 click here for english version

1. ALLMÄNT
Med Klient aves den uppdragsgivare som lämnar ett uppdrag till Byrån. Med Byrån avses AA&F Juridisk Byrå Handelsbolag. Alla uppdragsavtal ingås mellan Klienten och Byrån, inte med dess anställda.

2. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Om inte annat avtalats skriftligen är dessa villkor tillämpliga på samtliga mellanhavanden mellan Klienten och Byrån. Klienten anses acceptera dessa villkor vid anlitandet av Byrån.

3. UPPDRAGSAVTALET
Klienten anlitar Byrån genom muntlig eller skriftlig förfrågan om rådgivning eller andra tjänster. Uppdragsavtalet gäller normalt sett tillsvidare. Klienten är medveten om att Byrån i många fall måste erhålla en fullmakt för att kunna utföra sitt uppdrag.

4. INFORMATION FRÅN KLIENTEN
Klienten skall lämna Byrån all information han/hon har i ärendet/uppdraget. Klienten skall på Byråns begäran dessutom tillhandahålla all information och dokumentation som Byrån bedömer som nödvändig för uppdragets utförande. Klienten ansvarar för lämnad information och dokumentation, när det gäller dess riktighet, fullständighet och tillförlitlighet. Detta omfattar även information och dokumentation lämnad av tredje man, om inte uppdraget uttryckligen anger att Byrån har att inhämta och svara därför. På klientens begäran skall överlämnad dokumentation återlämnas till denne. Byrån har emellertid rätt att behålla kopior härav i ärendeakten.
För det fall att extra arvoden och/eller andra kostnader uppstår på grund av Klientens underlåtenhet att tillhandahålla efterfrågad information och/eller dokumentation, skall Klienten stå för samtliga sådana kostnader.

5. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Byrån avgör av vem och hur ett uppdrag skall utföras. Klienten har rätt att blanda in tredje man i uppdragets utförande endast då Byrån godkänt detta. Extern konsult eller annan jurist anlitas inte av Byrån för klientens räkning. Byrån skall inhämta Klientens godkännande innan han/hon utför åtgärder som ligger utanför uppdragets omfattning, såvida det inte av uppdragets kända syfte och ändamål framstår som nödvändigt att utföra även denna åtgärd, eller fara i dröjsmål föreligger. Byråns rådgivning är alltid anpassad till de specifika förutsättningar som föreligger i det aktuella uppdraget, den information som klienten har lämnat samt för var tid gällande lagstiftning. Klienten skall därför inte förlita sig på givet råd i annat än i det ärende som omfattas av uppdraget.

6. ERBJUDANDEN OCH RABATTER

Erbjudanden och rabatterade priser gäller var för sig och kan ej kombineras. För det fall klienten kan nyttja rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp gäller erbjuden rabatt endast på den del av arvodet som skall betalas av klienten själv.

7. INTERNETKOMMUNIKATION
Byrån kommunicerar med Klienten och övriga inblandade i ärendet på olika sätt, däribland över internet. Kommunikation över internet kan innebära viss säkerhetsrisk. Byrån ansvarar ej för de risker kommunikation över internet medför. Om Klienten ej önskar att kommunikation skall ske över internet skall Klienten meddela Byrån detta.

8. SEKRETESS
Byrån utför uppdraget under iakttagande av sekretess Byrån skall ej yppa någon information om Klienten till tredje man utan klientens godkännande. Undantaget endast fall där lag eller tillämpliga etiska regler kräver att uppgifter lämnas. Information och dokumentation som för uppdragets utförande lämnats av Klienten får av Byrån användas endast i uppdragets sammanhang, undantaget fall där Byrån agerar för egen del, i tviste- eller brottmål eller disciplinära förfaranden.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Det immateriella rättigheterna till arbetsresultat, dokument och information som genererats i ett uppdrag tillhör Byrån. Byrån ansvarar inte för skada som kan uppkomma till följd av att av Byrån producerat material gör intrång i tredje man tillhörig immateriell rättighet.

10. MÖTE
Bokning av tid för möte med Byråns jurister sker skriftligen eller muntligen. Vill klienten avboka ett möte skall detta ske senast 24 timmar innan bokad mötestid. Sker ingen avbokning alls eller ej i rätt tid och utan godtagbart skäl så debiteras klienten en (1) timmas arvode.
Med godtagbart skäl avses att Klienten drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att Klienten inte rimligen kan genomföra mötet. Godtagbart skäl kan också vara att en annan händelse drabbar Klienten efter det att tid för möte har inbokats och om händelsen är av så ingripande karaktär för Klienten att det inte är rimligt att kräva att Klienten skall genomföra mötet. Klienten skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då tid för mötet bokades. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

11. ARVODE OCH DEBITERING
Byråns arvode skall vara skäligt. Arvodet anges exklusive mervärdeskatt och avgifter. Debitering sker för allt arbete i ärendet såsom telefonkontakter, e-postkontakter, myndighetskontakter, upprättande av dokument, genomgång av handlingar m.m. Debitering sker per varje påbörjad kvart. Utöver arvode tillkommer debitering för kostnader och utlägg. Utlägg och kostnader debiteras med faktiskt belopp. Fakturering av arvoden och utlägg sker i normalfallet månatligen. Fakturering kan i vissa fall även ske i förskott. Slutfakturering sker alltid efter avslutat uppdrag. Vid löpande debitering skall Byrån, om Klienten begär det, sammanställa och kontinuerligt underrätta Klienten om antalet arbetade timmar i anledningen av ärendets handläggning.

12. BETALNING
Betalning Om annat betalningsvillkor inte avtalats skriftligen, skall betalning mot faktura erläggas inom tio (10) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen dock som lägst med 12%. Byrån har också rätt att debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader. Byrån har rätt att begära att Klienten ställer säkerhet eller att Klienten betalar a conto i förskott innan uppdraget påbörjas.
Klienten kan i vissa fall ha möjlighet att nyttja rättsskyddsförsäkring eller åtnjuta allmän rättshjälp. Trots detta kan klienten komma bli skyldig att erlägga betalning för arvode eller kostnader som inte täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp. När arvode eller kostnader täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp förekommer oftast en självrisk eller rättshjälpsavgift som Klienten skall betala löpande under uppdragets gång till Byrån.
När uppdraget avslutas är Klienten skyldig att på anmodan betala för samtligt arbete utfört i ärendet, oavsett orsaken till uppdragets avslutande.

13. UPPDRAGETS SLUTFÖRANDE
Uppdraget skall slutföras inom skälig tid eller avtalad tidsram, förutsatt att Klienten har tillhandahållit all efterfrågad och nödvändig information och dokumentation. För det fall Byrån finner det nödvändigt, med hänsyn till uppdragets karaktär och omfattning, skall tidsramen förlängas. Byrån har rätt att frånträda uppdraget i enlighet med advokatsamfundets etiska regler. Detta innebär bland annat att frånträdande kan ske om betalning ej sker i tid, oriktig information lämnas från klienten eller om förtroende ej kvarstår mellan juristen och klienten. Klienten har när som helst rätt att avsluta uppdraget.

14. REKLAMATION M.M.
Reklamation mot av Byrån utfört uppdrag skall ske endast inom trettio (30) dagar från det att fel eller brist upptäckts, dock senast inom nittio (90) dagar från det att Byrån utfört uppdraget eller en skiljbar del därav. Krav från Klienten som reklamerats på nu angivet sätt och inom rätt tid skall inte i något sammanhang frita Klienten från att utge betalning mot utställd faktura. Reklamation skall vara skriftlig och ange det fel eller den brist i uppdragets utförande som görs gällande mot Byrån.

15. ANSVAR M.M.
Byrån skall utföra uppdraget efter bästa förmåga med iakttagande av tillgänglig sakkunskap, metodkunskap samt upprätthålla en hög etisk standard. Byrån ansvarar dock inte för visst resultat av uppdraget.
Byrån ansvarar inte i något fall för oriktigheter eller skada beroende på felaktig eller bristande information eller dokumentation som lämnats av Klienten eller som inhämtats från publika källor. Byrån ansvarar inte heller för av tredje man lämnad information och rådgivning inom ramen för uppdraget. Därutöver ansvarar Byrån inte för skada som kan uppkomma genom att material producerat av Byrån används utom ramen för det enskilda uppdraget.
Byråns ansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar fakturerat arvode utom i de fall där skada uppkommer på grund av att Byrån uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktig rådgivning. Byråns ansvar begränsas vidare till vad som maximalt kan komma att utbetalas ur den av Byrån tecknade ansvarsförsäkringen. Information om ansvarsförsäkringen kan fås på begäran från Byrån.
Klienten skall hålla Byrån skadelös från krav från tredje man vad avser skada som uppstått på grund av att Klienten tillhandahållit Byrån felaktig eller otillräcklig information eller dokumentation. Klienten skall inte, utan Byråns skriftliga samtycke, för tredje man yppa information som lämnats i rapporter, promemorior, rekommendationer eller andra skriftliga eller muntliga råd från Byrån, liksom inte heller använda information eller dokumentation för andra ändamål eller situationer än sådana som omfattades av uppdraget till Byrån. Undantagna är dokument eller information som upprättats eller lämnats med sådant syfte. Byrån ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av att lagstiftning följs.

16. DATASKYDD (GDPR)

Byrån hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter Byrån behöver för att kunna tillhandahålla tjänster är i normalfallet; Namn, e-postadress, folkbokföringsadress, telefonnummer och personnummer. Byrån använder information enbart för att fullgöra Klientuppdraget. Byrån samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för att fullgöra Klientuppdraget. Den största delen av den behandling av personuppgifter som Byrån gör är baserat på avtal. När en Klient lämnar personuppgifter till Byrån som ett led i att få biträde eller rådgivning så ingås ett avtal om juridiskt biträde och rådgivning med Byrån. Byrån behandlar då dessa personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet. I annat fall baseras Byråns personuppgiftshantering på samtycke. Genom att kontakta Byrån och tillhandahålla personuppgifter samtycker Klienten till att Byrån behandlar tillhandahållna personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av Klientens kontakt. Klienten har alltid rätt att återkalla samtycke att behandla personuppgifter.

17. TILLÄMPLIG LAG & TVISTEFORUM
Svensk lag gäller för Byråns utförande av uppdraget. Tvist med anledning av eller med anknytning till uppdragets utförande skall avgöras av Göteborgs tingsrätt i första instans.