Allmänna villkor

Allmänna villkor Aagesson & Flodin AB org. nr. 559148-5924,  senast uppdaterad 2022-12-06 click here for english version

1. ALLMÄNT


Med Klient aves den uppdragsgivare som lämnar ett uppdrag till Byrån. Med Byrån avses Aagesson & Flodin AB. Alla uppdragsavtal ingås mellan Klienten och Byrån, inte med dess anställda.

2. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET


Om inte annat avtalats skriftligen är dessa villkor tillämpliga på samtliga mellanhavanden mellan Klienten och Byrån. Klienten anses acceptera dessa villkor vid anlitandet av Byrån. Dessa allmänna villkor gäller endast i den mån inget annat följer av tvingande lag, god advokatsed avseende utförande av uppdraget eller som särskilt avtalats.

3. UPPDRAGSAVTALET


Klienten anlitar Byrån genom muntlig eller skriftlig förfrågan, inklusive via e-post, om rådgivning eller andra tjänster. Uppdragsavtalet gäller normalt sett tillsvidare. Klienten är medveten om att Byrån i de flesta fall måste erhålla en fullmakt för att kunna utföra sitt uppdrag.

4. INFORMATION FRÅN KLIENTEN


Klienten skall lämna Byrån all information han/hon har i ärendet/uppdraget. Klienten skall på Byråns begäran dessutom tillhandahålla all information och dokumentation som Byrån bedömer som nödvändig för uppdragets utförande. Klienten ansvarar för lämnad information och dokumentation, när det gäller dess riktighet, fullständighet och tillförlitlighet. Detta omfattar även information och dokumentation lämnad av tredje man, om inte uppdraget uttryckligen anger att Byrån har att inhämta och svara därför. På klientens begäran skall överlämnad dokumentation återlämnas till denne. Byrån har emellertid rätt att behålla kopior härav i ärendeakten.
För det fall att extra arvoden och/eller andra kostnader uppstår på grund av Klientens underlåtenhet att tillhandahålla efterfrågad information och/eller dokumentation, skall Klienten stå för samtliga sådana kostnader.

5. UPPDRAGETS UTFÖRANDE


Byrån avgör av vem och hur ett uppdrag skall utföras. Klienten har rätt att blanda in tredje man i uppdragets utförande endast då Byrån godkänt detta. Extern konsult eller annan jurist anlitas inte av Byrån för klientens räkning. Byrån skall inhämta Klientens godkännande innan han/hon utför åtgärder som ligger utanför uppdragets omfattning, såvida det inte av uppdragets kända syfte och ändamål framstår som nödvändigt att utföra även denna åtgärd, eller fara i dröjsmål föreligger. Byråns rådgivning är alltid anpassad till de specifika förutsättningar som föreligger i det aktuella uppdraget, den information som klienten har lämnat samt för var tid gällande lagstiftning. Klienten skall därför inte förlita sig på givet råd i annat än i det ärende som omfattas av uppdraget. Advokatsamfundets etiska regler är vägledande för uppdragets utförande.

6. ERBJUDANDEN OCH RABATTER

Erbjudanden och rabatterade priser gäller var för sig och kan ej kombineras. För det fall klienten kan nyttja rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp gäller erbjuden rabatt endast på den del av arvodet som skall betalas av klienten själv.

7. INTERNETKOMMUNIKATION


Byrån kommunicerar med Klienten och övriga inblandade i ärendet på olika sätt, däribland över internet. Kommunikation över internet kan innebära viss säkerhetsrisk. Byrån ansvarar ej för de risker kommunikation över internet medför. Om Klienten ej önskar att kommunikation skall ske över internet skall Klienten meddela Byrån detta.

8. SEKRETESS


Byrån utför uppdraget under iakttagande av sekretess Byrån skall ej yppa någon information om Klienten till tredje man utan klientens godkännande. Undantaget endast fall där lag eller tillämpliga etiska regler kräver att uppgifter lämnas. Information och dokumentation som för uppdragets utförande lämnats av Klienten får av Byrån användas endast i uppdragets sammanhang, undantaget fall där Byrån agerar för egen del, i tviste- eller brottmål eller disciplinära förfaranden.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


Det immateriella rättigheterna till arbetsresultat, dokument och information som genererats i ett uppdrag tillhör Byrån. Byrån ansvarar inte för skada som kan uppkomma till följd av att av Byrån producerat material gör intrång i tredje man tillhörig immateriell rättighet.

10. MÖTE


Bokning av tid för möte med Byråns jurister sker skriftligen eller muntligen. Vill klienten avboka ett möte skall detta ske senast 24 timmar innan bokad mötestid. Sker ingen avbokning alls eller ej i rätt tid och utan godtagbart skäl så debiteras klienten en (1) timmas arvode.
Med godtagbart skäl avses att Klienten drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att Klienten inte rimligen kan genomföra mötet. Godtagbart skäl kan också vara att en annan händelse drabbar Klienten efter det att tid för möte har inbokats och om händelsen är av så ingripande karaktär för Klienten att det inte är rimligt att kräva att Klienten skall genomföra mötet. Klienten skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då tid för mötet bokades. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

11. ARVODE OCH DEBITERING


Arvodet anges exklusive mervärdeskatt och avgifter om inte annat särskilt anges. Debitering sker för allt arbete i ärendet såsom möten, telefonkontakter och e-postkontakter med klient och motpart/motpartsombud, myndighetskontakter, förhandling i och utom domstol, upprättande av dokument, genomgång och inläsning av handlingar m.m. Utöver arvode tillkommer debitering för tidsspillan enligt vid var tid gällande taxa enligt Domstolsverkets föreskrifter. Därtill debiteras kostnader och utlägg med anknytning till uppdraget såsom t.ex. avgifter för resor och logi. Sådana utlägg debiteras med faktiskt belopp.  Byrån äger också rätt att fakturera klienten för kostnader för kopiering, fax, telefon och andra rent administrativa arbetsuppgifter med ett skäligt belopp.  Fakturering av arvoden och utlägg sker i normalfallet a conto månatligen. Slutfakturering sker alltid efter avslutat uppdrag. Vid löpande debitering skall Byrån, om Klienten begär det, sammanställa och kontinuerligt underrätta Klienten om nedlagt arbete i anledningen av ärendets handläggning.

12. BETALNING


Betalning om annat betalningsvillkor inte avtalats skriftligen, skall betalning mot faktura erläggas inom tio (10) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen. Byrån har också rätt att debitera fakturaavgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader. Byrån har rätt att begära att Klienten ställer säkerhet eller att Klienten betalar a conto i förskott innan uppdrag påbörjas. Byrån har också rätt att begära att Klienten betalar a conto i förskott för framtida arbete, utlägg och övriga kostnader vad de än må vara när som helst under pågående uppdrag om Byrån anser det nödvändigt. 

Klienten kan i vissa fall ha möjlighet att nyttja rättsskyddsförsäkring. Trots detta är klienten skyldig att erlägga överenskommet timarvode och arvode eller kostnader som inte täcks av rättsskyddsförsäkring. När arvode eller kostnader täcks av rättsskyddsförsäkring tillkommer oftast en självrisk som Klienten skall betala direkt till Byrån.
I vissa fall kan klienten ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode. När uppdraget avslutas är Klienten skyldig att på anmodan betala för allt arbete utfört i ärendet, oavsett orsaken till uppdragets avslutande.

13. UPPDRAGETS SLUTFÖRANDE


Uppdraget skall slutföras inom skälig tid. Eller avtalad tidsram förutsatt att Klienten har tillhandahållit all efterfrågad och nödvändig information och dokumentation. För det fall Byrån finner det nödvändigt, med hänsyn till uppdragets karaktär och omfattning, skall tidsramen förlängas. Byrån har rätt att frånträda uppdraget om betalning ej sker i tid, om klienten ej erlägger begärt förskott eller ställer godtagbar säkerhet inom begärd tid, om oriktig information lämnas från klienten eller om förtroendet på annat sätt ej kvarstår mellan juristen och klienten. Klienten har när som helst rätt att avsluta uppdraget.

14. REKLAMATION M.M.


Reklamation mot av Byrån utfört uppdrag skall ske endast inom trettio (30) dagar från det att fel eller brist upptäckts, dock senast inom nittio (90) dagar från det att Byrån utfört uppdraget eller en skiljbar del därav. Krav från Klienten som reklamerats på nu angivet sätt och inom rätt tid skall inte i något sammanhang frita Klienten från att utge betalning mot utställd faktura. Reklamation skall vara skriftlig och ange det fel eller den brist i uppdragets utförande som görs gällande mot Byrån.

15. ANSVAR, ANSVARSFÖRSÄKRING OCH ANSVARNBEGRÄNSNING M.M.

Byrån har en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada som orsaka i verksamheten. Byrån skall utföra uppdraget efter bästa förmåga med iakttagande av tillgänglig sakkunskap, metodkunskap samt upprätthålla en hög etisk standard. Byrån ansvarar dock inte för visst resultat av uppdraget.
Byrån ansvarar inte i något fall för oriktigheter eller skada beroende på felaktig eller bristande information eller dokumentation som lämnats av Klienten eller som inhämtats från publika källor. Byrån ansvarar inte heller för av tredje man lämnad information och rådgivning inom ramen för uppdraget. Därutöver ansvarar Byrån inte för skada som kan uppkomma genom att material producerat av Byrån används utom ramen för det enskilda uppdraget. Byråns ansvar för skada begränsas till vad som maximalt kan komma att utbetalas ur den av Byrån tecknade ansvarsförsäkringen. Information om ansvarsförsäkringen kan fås på begäran från Byrån. Klienten skall hålla Byrån skadelös från krav från tredje man vad avser skada som uppstått på grund av att Klienten tillhandahållit Byrån felaktig eller otillräcklig information eller dokumentation. Klienten skall inte, utan Byråns skriftliga samtycke, för tredje man yppa information som lämnats i rapporter, promemorior, rekommendationer eller andra skriftliga eller muntliga råd från Byrån, liksom inte heller använda information eller dokumentation för andra ändamål eller situationer än sådana som omfattades av uppdraget till Byrån. Undantagna är dokument eller information som upprättats eller lämnats med sådant syfte. Byrån ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av att lagstiftning följs.

16. DATASKYDD (GDPR)

Byrån hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter Byrån behöver för att kunna tillhandahålla tjänster är i normalfallet; Namn, e-postadress, folkbokföringsadress, telefonnummer och personnummer. Byrån använder information enbart för att fullgöra Klientuppdraget. Byrån samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för att fullgöra Klientuppdraget. Den största delen av den behandling av personuppgifter som Byrån gör är baserat på avtal. När en Klient lämnar personuppgifter till Byrån som ett led i att få biträde eller rådgivning så ingås ett avtal om juridiskt biträde och rådgivning med Byrån. Byrån behandlar då dessa personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet. I annat fall baseras Byråns personuppgiftshantering på samtycke. Genom att kontakta Byrån och tillhandahålla personuppgifter samtycker Klienten till att Byrån behandlar tillhandahållna personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av Klientens kontakt. Klienten har alltid rätt att återkalla samtycke att behandla personuppgifter. Läs mer i  vår integritetspolicy.

17. TILLÄMPLIG LAG & TVISTEFORUM


Svensk lag gäller för Byråns utförande av uppdraget. Tvist med anledning av eller med anknytning till uppdragets utförande skall avgöras av Göteborgs tingsrätt i första instans.