Arv

logga

Vi hjälper er gärna med alla frågor som uppstår då en nära anhörig går bort och vi hjälper er med frågor som uppkommer under livets gång. Hör av er! 031 – 320 18 20 eller skriv några rader till info@aaflaw.se

Vi upprättar testamente, arvskifte, bouppteckning och vi hjälper er med all övrig hantering av dödsbo. Genom att anlita oss försäkrar ni er om att era arvsfrågor hanteras korrekt och ni minskar riskerna för att bråk skall uppstå arvingar emellan.

 

Om arvsrätt

Vem som har rätt till arv regleras i lag. Det finns en lagstadgad s.k. arvsordning. Om man inte vill att arvsordningen skall följas så kan man upprätta ett testamente. Testamente gör så att den legala arvsordningen sätts ur spel och arvet kan fördelas som man själv bestämmer. I svensk rätt finns dock en begränsning i den s.k. laglotten. Innebörden av reglerna kring laglott är att det, enligt svensk lag, är svårt att göra sina barn helt arvlösa.

 

Mer om dödsbo

Ett dödsbo uppstår ”per automatik” när en person avlider och består, enkelt utryckt, av den avlidnes tillgångar och skulder. Konstruktionen påminner om ett bolag med delägare. Den avlidnes arvingar är delägare i dödsboet. Delägarna skall gemensamt sköta dödsboets ”affärer” och även se till att dödsboet avvecklas.  För att underlätta kan delägarna kan ge en fullmakt till en jurist att hantera dödsboet i deras ställe.

 

Mer om testamente

För att förändra den legala arvsordningen kan ett testamente upprättas. Den som upprättar testamentet kallas testator. Testamentet måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, det skall bl.a. bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Om man önskar kan man utse en testamentsexekutor i sitt testamente. Testamentsexekutorn  är en jurist som får i uppdrag att se till att det som skrivs i testamentet också genomförs efter testamentsgivarens död.

 

Mer om laglott

Laglotten är hälften av en bröstarvinges (barns) arvslott. Rätten till laglott innebär att en bröstarvinge alltid kan begära jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott. Laglotten är alltså inte helt okränkbar då det krävs att bröstarvingen begär en jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Om jämkning inte begärs inom 6 månader förlorar bröstarvingen sin rätt till laglotten.

 

Mer om bouppteckning

När någon går bort skall en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen behövs för att avsluta den avlidnes ekonomiska förehavanden och för att fastställa vad som är den avlidnes kvarlåtenskap. Bouppteckningen skall förrättas av två jurister som tillsammans med den som har bäst kännedom om dödsboet undertecknar bouppteckningen. Bouppteckningen skall sedan skickas in till skatteverket för registrering.

 

Mer om arvskifte

När den avlidnes kvarlåtenskap fastställts, genom att den avlidnes skulder betalats eller avskrivits, skall arvet fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet är det egentliga avslutandet av dödsboet och ett avtal mellan arvtagarna som reglerar hur arvet fördelas. Hur avtalet skall utformas är inte reglerat i lag men det kan vara en god idé att låta en jurist upprätta avtalet och fördela arvet.

 

Klandra testamente

En klandertalan måste göras inom 6 månader från det att man delgivits ett testamente. Klandertalan är den enda möjligheten att få ett testamente ogiltigförklarat. Klandertalan kan bara väckas av en arvinge. Med arvinge menas kortfattat en person som har rätt till arv enligt ärvdabalkens regler.

För att en klandertalan av ett testamente skall kunna vinna framgång måste någon av följande  förutsättningar vara uppfyllda:

  • testator var inte behörig att upprätta testamentet.
  • testator upprättade testamentet under påverkan av en psykisk störning.
  • testamentet uppfyller inte formkraven för ett testamente.
  • testator har blivit lurad att upprätta testamentet alternativt missförstått de faktiska omständigheterna och dessa har varit avgörande för hans vilja att upprätta testamentet.

Det räcker med att ett av dessa villkor är uppfyllda för att klandertalan skall kunna väckas.

Kontakta oss